X
تبلیغات
ابتدایی وپیش دبستانی استان گلستان - نمایه برنامه و سیاستهای معاونت آموزش ابتدایی اداره کل

اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مدارس:

كارگزارانت را بيازما و سپس بكار گمار، چرا كه انتصاب بدون مشورت و آزمايش موجب پشيماني خواهد بود. حضرت علی (ع)
امام علي عليه السلام :وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شكستهاست.

برنامه ريزي، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين الان كاري براي آن انجام دهيد. لاكين، آلن

 

آموزش و پروش مجموعه ای مستقل از جامعه نیست و به همان نسبت متأثر از تصمیماتی است که سیاستگزاران به صورت سندهای ملی، قوانین و مصوبات یا چشم اندازهای توسعه تهیه ، تنظیم و اتخاذ کرد ه اند.

انطباق برنامه ها با مصوبات رسمی بر ضرورت و اهمیت اجرای برنامه تأکید می کند و مبین نقش مجموعه های اجرایی در تحقق آنهاست. پس از تبیین میزان تأثیر یا نقش مجموعه اجرایی در اجرای یک مصوبه است که سهم اعتبارموردنیاز برای برنامه ها معین می شود.

تنظیم برنامه ها براساس مصوبات رسمی دلایل اجرای برنامه را برای کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی روشن خواهد

کرد و در صورت عدم انطباق برنامه ها با مصوبات و قوانین و برنامه های توسعه اجرای آن برنامه برای برنامه ریزان ومراجع تخصیص اعتبار بی معنی خواهد بود.

مستندات قانونی

قانون اساسی،سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران• سند سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

قانون برنامه پنجساله چهارم

• سند ملی توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنجم

• نقطه نظرات وزیر محترم آموزش و پرورش

فعالیتها

برای اجرای برنامه ها باید به فعالیتهایی پرداخت که قابل اجرا، اندازه گیری و تکرارپذیر باشند.

دامنۀ فعالیت و زمان بندی اجرای آن در برنامه ها باید مشخص شود تا كارشناسان ومديران مدارس قادر به برآورد اعتبارات و هزینه های موردنیاز آن باشند.

هرچه فعالیتها دارای شاخصه های کمی و قابل اندازه گیری باشند ارزشیابی از آنها آسان و قضاوت درباره میزان اثر فعالیت بیشتر خواهد شد.

فعالیتها باید در چارچوب امکانات آموزش و پرورش تنظیم شوند و در انتخاب آنها دلایل روش های اجرای فعالیت برای کارشناسان قابل دفاع باشد عملی بودن و معتبر بودن آنها و اثرگذاری آن قبل از اجرا اندیشیده شود

پیش نیازها) تشخیص کاستیها(نیاز سنجی

تدوین هدفها،تدوین برنامه ها و فعالیتها

تعیین منابع

اجرا،ارزشیابی

پیش نیازها

برای برنامه ریزی واقع بینانه لازم است پیش نیازهایی در نظر گرفته شودکه دست اندر کاران برآن واقف بوده و اتفاق نظر داشته باشند ازجمله

تعاریف( مفهوم برنامه ریزی، مراحل، و

ساختار(واحدهای برنامه ریزی ومسئول اجرا و گردآوری اطلاعات

آگاهی از سیاستها و برنامه ها

توجه به نیازهای بومی

•( توسعه عرصه نظارت، کنترل و ارزشیابی (در زمینه برنامه، فرآیند و بازخورد فعالیت های آموزشی.

ترویج مدیریت مبتنی بر تحقیق و پژوهش

ارتقائ جایگاه مديريت آموزشي

تاکید بر خلاقیت و مشارکت افراد در ارائه راهکار

رئيس محترم اداره آموزش وپروش شهرستان / منطقه

موضوع: ارسال نمايه برنامه و سياست هاي سال تحصيلي 90-89 معاونت آموزش ابتدايي

سلام عليكم

با احترام و آرزوي توفيق و قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان ، به اطلاع مي رساند نظر به اهميت برنامه ريزي در   آموزش وپرورش     كه يكي از اصول اساسي و تحول آفرين در چرخه نظام تعليم وتربيت مي باشد، نمايه برنامه حوزه معاونت آموزش ابتدايي در سال تحصيلي 90-89 كه با همكاري كارشناسان و مسئولين اين حوزه بر اساس برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20ساله نظام طراحي گرديده ، به پيوست 3 صفحه جهت اجرا ارسال مي گردد.

انتظار مي رود مباني و اصول برنامه هاي ابلاغي به عنوان محور اصلي و اساسي در دستور كار روساي محترم ، معاونين و كارشناسان و مديران واحد هاي آموزشي شهرستان / منطقه قرار گرفته و اقدامات ذيل بعمل آيد.

1-روساي محترم شهرستان / منطقه با همكاري كارشناسان خود به تدوين برنامه سالانه بر اساس سياست ها و برنامه هاي ابلاغي  منطبق بر نمون برگ ضميمه اقدام نمايند.

2- ضمن تامل و تعمق در تدوين سياست ها و برنامه هاي ابلاغي حداكثر تا پايان شهريور ماه برنامه عملياتي شهرستان / مناطق تدوين و به اداره كل ارسال گردد.

3- روساي محترم شهرستان و مناطق ضمن تشكيل ستاد نظارت بر نمايه برنامه  ، همكاري لازم را در طراحي برنامه هاي آموزشگاهي و ارائه بازخورد مناسب به مدارس بر اساس سياست هاي و برنامه هاي ابلاغي مبذول دارند.

4-مقتضي است روساي محترم شهرستان/ مناطق توجه فرمايند پس از اتمام هر برنامه مستندات انجام آن را جهت اقدام بعدي به اداره كل ارسال دارند.

ضمنا يادآوري مي گردد به منظور توجيه برنامه ها وسياست ها جلسه توجيهي مسئولين آموزش ابتدايي شهرستان و مناطق در نظر گرفته شده كه متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.

عيسي پايين محلي

مدير كل آموزش وپرورش استان گلستان

 

سلسه مراتب اهداف

استراتژی وراهبردهای اساسی

 

سیاست های کلی ( وزارتی – استانی )

 

ماموریت های استانی درراستای سیاست های درنظرگرفته شده

 

رئوس برنامه های پیشنهادی درراستای ماموریت های درنظرگرفته شده 

اهداف غایی – کلی – جزیی – اهداف رفتاری

1- تحول بنیادین مبتنی برفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی وتحکیم مبانی اعتقادی ومعنوی 2- فــراهــم نمودن بستـرهای تحقق عدالت آمــــوزشی  3- تسهیل ایفـای نقش دانش آمـوزان د رفرآیند تعلیم وتربیت  4- تلاش همه جانبه برای بازبینی واصلاح برنامه های درسی  5- ...

 

1- تـــوسعــه وتعمیق آمــوزه هــای دینی و فــرهنگ ایثاروشهـادت

1- مراقبت ومواظبت ازبرنامه درسی قرآن

2-استفاده ازظرفیت برنامه هـــای درسی درتوسعــه برنامه های قرآنی ، ملی وفرهنگ ایثاروشهادت 

1- طرح ارتقاءقرآن پایه سوم درسراسراستان وپایه پنجم درشهرگرگان ورامیان

2- اجرای طرح آموزشی آداب مهارتهای زندگی اسلامی دربیش از 50درصد

3- اجرای طرح درمحضرقرآن 50درصدمناطق استانی

4- برگزاری جشن آغازتدریس قرآن در 15 مهرماه

2- اصــــلاح نظـــام ارزشیابی تحصیلی

1- تأکیدبرهدف های آموزش وپـرورش ازطریق توجه به فرآیندیادگیری به جای تأکیدبرمحتوا

2- بسترسازی فرهنگی برای توسعه ارزشیابی کیفی توصیفی

3- افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی یادگیری 

1- برگزاری جلسات توجیهی وگردهمایی منطقه ای درخصوص آیین نامه ارزشیابی تحصیلی وتربیتی

2- اجرای طرح ارزشیابی درپایه اول ودوم 100 درصد ودرپایه سوم 30درصدمدارس

3- تهیه وتولیدمنابع موردنیاز مجریان ارزشیابی توصیفی

4- تشکیـل گروه علمی وپشتیبانی ارزشیابی کیفی وتوصیفی ونظارت براجرای دوره ارزشیابی کیفی وتوصیفی

3- ارتقـاء ومهـارتهای علمی دانش آموزان

 

1- ایجادزمینه مشارکت معلمـان ودانش آموزان درتولیدواجرای برنامه های تکمیلی

2- زمینه سازی بـــرای پـرورش خلاقیت دانش آموزان به آموزش درست مصرف کردن منابع

3- کیفیت بخشی بـه دانش آموزان ازطریق کمک به تحقق اهداف نگرشی ومهارتی ودانشی

1- برگزاری مسابقات علمی وآزمایشگاهی برای دانش آموزان 

2- برگزاری نمایشگاه ازدست ساخته های دانش آموزان

3- برگزاری آزمون مجلات رشدبرای دانش آموزان

4- اجــرای طــرح پـــرورش خلاقیت دانش آموزان بارویکرداصلاح الگوی مصرف در5 درصدازمدارس استان

4- ارتقـــاء بهســــازی ومهارتهای حرفه ای معلمــان دوره ابتدایی

 

1-  تقویت مهارتهای حرفه ای مدیران ومعلمان

2- برنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی

3-  ارتقــاءسوادعلمی ومهارتی معلمان دوره ابتدایی درهدایت فعالیتهای گروههای آموزشی درراستای ماموریت دفترآموزش ابتدایی 

1- برگزاری کارگــــاههـــای آمـــوزشی وهمایش هابرای معلمین دوره ی ابتدایی پیش دبستانی

2- تشکیل کارگروه های تخصصی – دعـوت ازاساتیدمجرب برحسب موضوع برای بهرمندی ازتجارب علمی

3- تدوین مجموعه های آموزش مــــوردنیــــازمعلمــــان بـــاتـــوجــه به توسعه ارزشیابی توصیفی واجرای آزمون های تیمزوپرلز...

4- فراخوان وبلاگ نویسی درموضوعات علمی وآموزشی

5- جشنواره طرح های برترآموزشی

6- برگزاری جشنواره ی ابتکارات وخلاقیتهای آموزش مدیران مدارس ابتدایی

 

سلسه مراتب اهداف

استراتژی وراهبردهای اساسی

 

سیاست های کلی ( وزارتی – استانی )

 

ماموریت های استانی درراستای سیاست های درنظرگرفته شده

 

رئوس برنامه های پیشنهادی درراستای ماموریت های درنظرگرفته شده 

 

1- تحول بنیادین مبتنی برفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی وتحکیم مبانی اعتقادی ومعنوی 2- فــراهــم نمودن بستـرهای تحقق عدالت آمــــوزشی  3- تسهیل ایفـای نقش دانش آمـوزان د رفرآیند تعلیم وتربیت  4- تلاش همه جانبه برای بازبینی واصلاح برنامه های درسی  5- ...

 

5- افزایش پوشش تحصیلــی

1- اجرایی نمودن ماده 5 ساله چهارم وتوسعه اقتصادی واجتماعی

2-  انسدادورودی بی سوادی به نظام آموزش رسمی کشور

3- اجرایی نمودن آیین نامه اجباری شدن آموزش تاپایان دوره ابتدایی

4- تحقق پوشش کامل تحصیلی

5- کاهش نرخ کم سوادی وهمگامی بااهداف  (EFA)

1- شناسایی ، جذب وآموزش کودکان بازمانده تحصیل

2- انجــام فعتــالیتهایی جهت توانمندسازی ونگهداشت اینگونه کودکان درنظــام آموزشی

3- تمهیدات لازم جهت تــأمین ایـــــاب وذهاب ، پوشاک وتغذیه رایگان اینگونه کودکان

4- همکاری وهماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی موردنظر

5- توسعه وگسترش کلاسهای آمادگــی درمنـــاطق کمتـــــرتوسعه یافته حاشیه شهروروستایی وعشایری

6- توسعه کلاسهای آمادگی یکماهه ویژه مناطق دوزبانه

6- بهسازی نظارت بـــالینی

1 ارتقاء صلاحیت های حرفه ای گروه

2-بهبود فرآینده نظارت 

3-  استفاده ازنتایج بازدیدبه منظوربهبودوضعیت آموزشی وپرورشی دوره ابتدایی

1- استفاده ازگروههای همسان ( مسئولین آموزش  - مدیران مدارس )

2- توجیه وآمادگی روسای گروه وکارشناس مسئولان گروههای آموزشی

7- مجتمع هــای آمـوزشی  وپرورشی

1 توسعه عدالت آموزشی وپرورشی

2- بهبودنظارت وراهنمایی کارکنان واحدهای تحت پوشش

3- هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی وافزایش اختیارات مدیران مدارس

4- بهبودتعامل بین مناطق ومدارس تحت پوشش

5- استفاده بهینه ازخدمات وامکانات وتجهیزات موجوددرواحدهای آموزشی

1- برگزاری جلسات توجیهی جهت ارتقاء حرفه ای مدیران

2- زمینه سازی جهت ارزشیابی ونظارت مستمربرفعالیتهای مجتمع ها

3- تشکیل ستاداستانی ونظارت براجرای فرایندمجتمع های آموزشی

4- نظارت برتهیه وتنظیم برنامه هفتگی مدارس تحت پـــــوشش براساس جدول مواددرسی برنامه مصوب

5- همایش مدیران مجتمع های آموزشی وپرورشی روستاها

6- توانمندسازی مدیرآموزگاران درمدارس کوچک

8- توسعه (IT) درمــدارس ابتدایی

1- توسعه وگسترش روش های فعال تدریس بااستفاده ازفناوری اطلاعات

2- کاهش سختی کاردرمدارس ابتدایی

3- ســازمــان دهی نظام دریافت واطلاعات به صورت مکانیزه وبهبودفرآینداطلاع رسانی وآمار

1- شناسایی وتجهیزسخت افزاری مدارس ابتدایی

2- ایجادزمینه بروزابتکاروخلاقیت دررابطه باساخت وسایل آزمایشگاهی

3- توسعه ، کاربرد، آشنایی معلمان ودانش آموزان بافناوری اطلاعات وارتباطات

4- توسعه ی استفاده (IT ) درمجتمع های آموزشی باتأکیدبرکلاسهای چندپایه

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور 1389ساعت 11:59  توسط گروه ابتدایی  |